SymmetricalLogScale.name

SymmetricalLogScale.name = 'symlog'

The registered scale name.