KavrayskiyVII.threshold

property KavrayskiyVII.threshold

The projection resolution.