KavrayskiyVII.threshold

property KavrayskiyVII.threshold

Projection resolution.