PolarAxes.name

PolarAxes.name = 'polar'

The registered projection name.